Oznam – riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Školská 399/1 v Jelke, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ  a v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 udeľuje žiakom prvého a druhého stupňa / ročníky 1. – 9./  z prevádzkových  dôvodov  dňa 5. apríla 2023 / v stredu/ riaditeľské voľno. 

Od 6. apríla do 11. apríla 2023 sú veľkonočné prázdniny. Nástup na vyučovanie je 12. apríla 2023 / v stredu/.

V tento deň sú  žiaci  automaticky odhlásení zo stravy.