PROJEKT „Digitálny príspevok pre žiakov SR“

Vážení rodičia,
na základe doručenej výzvy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pri realizácii národného projektu „Digitálny príspevok pre žiakov SR“ oznamujeme, že v prípade záujmu z Vašej strany môžete získať príspevok vo výške 350 € na nákup notebooku alebo tabletu pre svoje dieťa, ak patríte do jednej z nasledujúcich skupín:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima);
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie (CPaP) o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí;
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti – napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe).

Všetky informácie o projekte sú k dispozícii aj na stránke www.digitalnyziak.sk.
V prípade, že Vaše dieťa patrí do jednej z uvedených skupín, vyplňte a odošlite registračný formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke: https://register.digitalnyziak.sk.
Ak potrebujete poradiť s vyplnením formulára alebo máte iné otázky, kontaktujte Call centrum na tel. čísle: +421 232 284 466 počas pracovných dni v čase od 9:00 do 17:00 hod..