Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škol v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľstvo ZŠ Jelka upozorňuje žiakov a rodičov, že obdobie prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie nie je obdobím školských prázdnin. Vyučovanie prebieha osobitnou formou – vyučovanie na diaľku. Žiaci sú povinní  vypracovávať úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia.

V prípade, že žiak neplní svoje povinnosti v rámci mimoriadneho spôsobu vzdelávania (s prihliadnutím na možné spôsoby spätnej väzby a technického vybavenia) a dosiahne neuspokojivé  vyučovacie výsledky (nekomunikuje s vyučujúcim,  nevypracováva zadané úlohy a projekty…), može byť na základe rozhodnutia pedagogickej rady preskúšaný do 31.08.2020 komisionálne  – opravná skúška.

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/04/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf