Oznam – zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 – aktualizované

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:

  • elektronicky:  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 prostredníctvom https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs  – overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami + (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa uskutoční v termíne do dvoch týždňov od otvorenia školy.

 

  • osobne – bez účasti dieťaťa:
  • 27. apríl 2020 od 8.00 do 12.00 v budove ZŠ Jelka 
  • 28.apríl 2020 od 12.00 do 16.00 v budove ZŠ Jelka
  • Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero.

Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

 

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť a priniesť ich vyplnené.

Dokumenty na stiahnutie:

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vážení_rodičia_budúcich_prvákov2020.docx

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/img-200304140021.pdf

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dotazník-k-zápisu-do-1.ročníka.pdf

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/zap_list_1r2020.doc

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/dotaznik_skolskej_zrelosti_2020.doc

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/ziadost_o_odlozenie_skol_doch2020.doc