Oznam – psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti k zápisu do 1. ročníka

Milí rodičia, zákonní zastupcovia,

v súčasnej   mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie  koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008  bude zápis do 1.roč. ZŠ  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podĺa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19   každé dieťa , ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  byť zápisané  do 1.roč. ZŠ.

Medzi nimi  sú aj deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa. preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu  CPPPaP,  Hodská 2352/62,   924 81 Galanta

Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775

Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk

Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.

 

Raditeľstvo CPPPaP Galanta