Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Žiadame rodičov, ktorí zápis do 1.ročníka urobili prostredníctvom elektronickej prihlášky, aby priniesli do dvoch týždňov od od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (najneskôr do 12.6.2020)  nasledovné dokumenty: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa – kvôli overeniu údajov.

V prípade:

  • ak zákonný zástupca žiadal o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, doručí odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (najneskôr do 26.6. 2020)
  • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca doručí vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (najneskôr do 26.6. 2020)
  • ak zákonný zástupca žiadal o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, doručí súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (najneskôr do 26.6. 2020)