Hodnotenie žiakov

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020  vám oznamujeme:

  1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy.
  2. Pred postupom do vyššieho ročníka je možné určiť preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
  3. Záverečné hodnotenie v čase mimoriadnej situácie bude realizované formou slovného hodnotenia. Výchovné predmety nebudú klasifikované, budú hodnotené  slovami absolvoval/neabsolvoval.

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/04/Hodnotenie_ZS.pdf