Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie – zhrnutie

Na základe usmernenia ministra školstva, ktoré bolo zverejnené 15.6. 2020:

  • žiaci 1. ročníka ZŠ budú hodnotení slovne
  • žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ budú hodnotení známkou – klasifikácia
  • žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú hodnotení známkou – klasifikácia
  • výchovné predmety – absolvoval/neabsolvoval.

 

http://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/06/Usmernenie-vysvedčenie.pdf